BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Törvényi háttér és határozatok

A BISZ Zrt. működését, és a Központi Hitelinformációs Rendszer valamint a Központi Nyilvántartás felhasználását a hatályos törvényi keretek biztosítják, illetve szabályozzák. 

SZOLGÁLTATÁSAINKAT SZABÁLYOZÓ RENDELKEZÉSEK

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény XII/A. Fejezet 1-3. Cím 62/A. § – 62/J. §
A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. § (24) bekezdés

FOGYASZTÓVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény XIII. Fejezet 120. cím, 276. §

ÜGYFÉLVÉDELEM ÉS JOGORVOSLAT

A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény III. Fejezet 15. § (7)-(10) bekezdés
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény XII/A. Fejezet 3. Cím 62/J. §
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről III. Fejezet 12-22. cikk
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény II/A. Fejezet, 7. Cím 14. §

PANASZKEZELÉS ÉS JOGORVOSLAT

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény XIII. Fejezet 126. Cím, 288. §
Az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról 66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet.
A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény III. Fejezet 16-17. §
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (141) preambulumbekezdés
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény II/A. Fejezet, 8. Cím 22-23. §

ADAT- ÉS TITOKVÉDELEM

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény VIII. Fejezet 71-72. Cím, 160. § – 166/A. §
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 MNB határozatok

A Társaság rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges az MNB Pénzügyi Stabilitás Tanácsa (korábban: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által kibocsátott engedéllyel, illetve határozattal:

  • H-EN-I-552/2014 MNB határozat (Központi Nyilvántartás működtetésének és tevékenységi kör bővítésének engedélyezése)
  • H-EN-I-1371/2013 MNB Pénzügyi Stabilitás Tanácsi határozat
  • PSZÁF EN/I-97/2012.számú határozat
  • PSZÁF EN/I-538/2011.számú határozat
  • PSZÁF EN/I-1475/2010.számú határozat
  • PSZÁF EN/I-155/2010. számú határozat
  • PSZÁF E/I-645/2006. számú határozat
  • PSZÁF E/I-562/2006. számú határozat
  • PSZÁF E/I-482/2006. számú határozat
  • PSZÁF 2566/1999. számú határozat