BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Törvényi háttér és határozatok

A BISZ Zrt. működését, és a Központi Hitelinformációs Rendszer valamint a Központi Nyilvántartás felhasználását a hatályos törvényi keretek biztosítják, illetve szabályozzák. 

SZOLGÁLTATÁSAINKAT SZABÁLYOZÓ RENDELKEZÉSEK

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény XII/A. Fejezet 1-3. Cím 62/A. § – 62/J. §
A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. § (24) bekezdés

FOGYASZTÓVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény XIII. Fejezet 120. cím, 276. §

ÜGYFÉLVÉDELEM ÉS JOGORVOSLAT

A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény III. Fejezet 15. § (7)-(10) bekezdés
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény XII/A. Fejezet 3. Cím 62/J. §
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről III. Fejezet 12-22. cikk
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény II/A. Fejezet, 7. Cím 14. §

PANASZKEZELÉS ÉS JOGORVOSLAT

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény XIII. Fejezet 126. Cím, 288. §
Az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról 66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet.
A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény III. Fejezet 16-17. §
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (141) preambulumbekezdés
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény II/A. Fejezet, 8. Cím 22-23. §

ADAT- ÉS TITOKVÉDELEM

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény VIII. Fejezet 71-72. Cím, 160. § – 166/A. §
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 MNB határozatok

A Társaság az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1999. december 27. napján kiadott 2566/1999. számú határozatában, továbbá a Magyar Nemzeti Bank 2014. június 9. napján kiadott H-EN-I-552/2014. számú határozatában és  2023. január 16. napján kiadott H-EN-I-22/2023. számú határozatában foglalt engedélye alapján az alábbi tevékenységek végzésére jogosult: a Hpt. 3. § (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott hitelreferencia szolgáltatás végzése, továbbá a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 62/C. § (1) bekezdésében meghatározott Központi Nyilvántartás működtetése, valamint a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatás közvetítése pénzügyi szolgáltatás végzése.