BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapfogalmak

Alapfogalmak

KHR: Központi Hitelinformációs Rendszer

Referenciaadat-szolgáltató: azon pénzügyi intézmények neve, amelyek a KHR-hez csatlakoznak. Kötelezettek a KHR törvény szerinti adatszolgáltatásra, és jogosultak a KHR-be más Referenciaadat-szolgáltatók által átadott adatok tartalmának megismerésére.

Ügyfél: mindazok a természetes személyek és vállalkozások, amelyeknek a referenciaadat-szolgáltatókkal kötött hiteljellegű szerződései a KHR-ben szerepelnek. Az Ügyfél fogalma felöleli a természetes személyeket, valamint a gazdasági életben szereplő vállalkozásokat. Az ügyfél fogalmának fontos ismérve, hogy mi a szerepe a hitelszerződésben; az adós, adóstárs ügyfélnek minősül, de a KHR szempontjából nem ügyfél a kezes, jótálló, a zálogkötelezett.

Átadhatósági-nyilatkozat: a természetes személy ügyfélnek a KHR-ben kezelt pozitív adatok átadhatóságáról (a Személy Hiteljelentésben való szerepeltetéséről) szóló nyilatkozata. Ez a nyilatkozat az ügyfél valamennyi hitelszerződésére vonatkozik, és bármikor (akár hitelkérelem benyújtása során, a hiteljelentés lekérése előtt) is módosítható; a módosított nyilatkozat felülírja a korábbit.

Tárolhatósági nyilatkozat: a természetes személy ügyfélnek egy adott hitelszerződéssel kapcsolatos nyilatkozata, amelyben arról rendelkezik, hogy a KHR az adott hitelszerződést jogosult-e a szerződés lezárulása után még öt évig kezelni (és igenlő Átadhatósági Nyilatkozat esetén a Hiteljelentésen szerepeltetni). A nyilatkozatot a szerződés megkötésekor kell kiadni, és a szerződés fennállása alatt bármikor módosítható. Nemleges nyilatkozat esetén a szerződés -annak lezárulásakor -nyomtalanul és vissza nem állíthatóan törlődik (ezt követően igenlő nyilatkozatot természetesen nem tehetünk), ha nem tartozik hozzá negatív esemény. Ha az ügyfél igennel nyilatkozott, és a megőrzési idő alatt ezt a nyilatkozatot bármikor visszavonja, az érintett szerződés a nyilatkozat visszavonásakor törlődik (helyreállítására többé nincs lehetőség, ha nem tartozik hozzá negatív esemény.

Hitelszerződés: mindazok a pénzügyi intézmények és ügyfelek között létrejött szerződések, amelyek révén az ügyfélnek tartozása keletkezik a pénzügyi intézménnyel szemben. Ilyenek a szokásos hitelek (rövid és hosszú lejáratú, célhoz kötött és szabad felhasználású hitelek), a folyószámla hitelek, a hitelkártya konstrukciók; de hitelnek tekintendő a pénzügyi lízing, a pénzügyi faktoring, a leszámítolt váltó és még számtalan konstrukció; de nem hitel a hitelkeret nélküli folyószámla jóllehet, az is fordulhat tartozásba).

Mulasztás: a lakossági nyilvántartásra vonatkozó speciális KHR fogalom, amely azt a célt szolgálja, hogy lehetőséget biztosítson a nem teljesítő adósok negatív megjelölésére. Feltétele: a minimálbért meghaladó szerződésszegő tartozás fennállása folyamatosan több, mint 90 napon át.

Fizetési késedelem: a vállalkozások esetében a hitelszerződéshez fűzött negatív esemény jelzése már 30 nap után, s összeghatár nélkül lehetséges. Tükrözi ez azt, hogy a vállalkozástól pontos és tudatos törlesztést várnak (és nem fogadható el a figyelmetlenségből, akadályoztatásból eredő törlesztési késedelem), valamint azt, hogy a vállalati hitelek összege általában magasabb, s így nagyobb a hitelezők kockázata is.

Sorban állás: (vállalkozási fizetésképtelenség) ez a fogalom annak jelzésére szolgál, hogy a vállalkozás valamely bankszámlájával szemben több, mint 30 napon át, összesen több mint egymillió forintnyi, fedezetlenség miatt kiegyenlíthetetlen követelés áll sorban. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vállalkozással szemben benyújtott inkasszó kifizetése nem lehetséges, vagyis a vállalkozás hosszabb időn át nem képes megfelelni fizetési kötelezettségeinek.

Kártyacsalás: Akkor következik be KHR értelemben vett kártyacsalás, ha a természetes személy valamely készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel követ el visszaélést, és ezt bírósági határozat is kimondja.

Csalás / elutasítás: Akkor következik be KHR értelemben vett csalás, ha a természetes személy hamis vagy hamisított okirattal, valótlan adatközléssel kísérel meg hitelt felvenni, és ezt a pénzügyi intézmény okirattal, vagy bírósági határozattal tudja igazolni.

Adósságrendezési eljárás: a csődbe került magánszemélyek adósságainak rendezését szolgáló eljárás, közismert nevén magáncsőd eljárás, amelyet az e célra létrehozott intézmény közreműködésével folytatnak le. Ez az intézmény az Adósságrendezési Eljárás adatait közli a KHR-el, s a KHR szerepelteti az adatokat a Hiteljelentésen.

Adatkezelési idő: az az időtartam, ameddig a KHR az általa kezelt adatokat kezelheti.

Lakossági hitelszerződés: ha a Tárolhatósági Nyilatkozat igenlő, a szerződés megszűnését követő öt év,

Lakossági hitelmulasztás: ellenkező esetben az adat a szerződés lezárásakor törlődik;

  • ha a mulasztás rendezése pozitív (az ügyfél megfizeti, fedezettel, más személy révén rendezi), a megszűnést követő egy év;
  • ha a mulasztás rendezése nem pozitív (a követelés megegyezéssel szűnik meg vagy veszteségként leírták), a lezárást követő öt év – ha a mulasztás egyáltalán nem rendeződik, akkor a felvitelt követő tíz év (kizárólag a mulasztás adat);

Lakossági kártyacsalás: a csalás bejelentését követő öt év;

Lakossági hitelcsalás: a csalás bejelentését követő öt év;

Lakossági csődeljárás: a csődeljárás lezárulását követő öt év.

Vállalkozási hitelszerződés: a szerződés megszűnését követő öt év;

Vállalkozási hitelkésedelem: a késedelem megszűnését követő egy év;

Vállalkozási sorbanállás: a sorban állás megszűnését követő öt év;

Elfogadóhely visszaélés: a visszaélés bekövetkezését (bejelentését) követő öt év;