BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
A KHR adatai alapján a hitelezés működési szintjét jelző mutatók.

A KHR lakossági-, és vállalkozási alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat bemutató grafikonok, és jelentéseink

PERFORMANCIA MUTATÓK

A BISZ Zrt. szolgáltatásain keresztül látja a gazdaság, azon belül is a hitelpiac működését. A szolgáltatások közül kiemelkedik a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), amely az egyetlen olyan országos adatbázis, amelyben az összes megkötött hitel- és hitel jellegű szerződés az aktuális állapotával szerepel. Társaság az elmúlt 25 évben olyan információs vagyonra tett szert, amelyből komoly értékeket tud visszaadni a partnereinek, a kedves érdeklődőknek. A hozzánk érkező folyamatos megkeresések hatására a BISZ Zrt. 2021-től performancia mutatók néven elindít egy új szolgáltatást, amelyben különböző mutatók kerülnek fokozatosan bevezetésre.

A szolgáltatásról
A BISZ Zrt. a KHR adataiból létrehozott performancia mutatók szolgáltatásban olyan mérőszámokat határoz meg, amellyel egységesen lehet mérni a hitelezésnek vagy annak egy részterületének működését, teljesítményét. A performancia mutatók negyed évente kerülnek publikálásra, a negyedév lezárását követően. A publikáció a BISZ Zrt. elektronikus felületein (honlap, HDR) és hírlevélben történik meg.

A szolgáltatás szintjei

A szolgáltatásnak több szolgáltatási szintje kerül bevezetésre. Ezek az alap szint, a haladó szint és a prémium szint. Az alap szint mindenki számára díjmentesen elérhető szolgáltatást jelent. Ezt minden felhasználó kötöttségek nélkül veheti igénybe. A szolgáltatás indulásakor az alap szolgáltatási színt kerül bevezetésre. A későbbiekben elérhetővé válik a megrendelhető haladó és prémium szintű szolgáltatási szint, ahol az egyes mutatók további bontása vehető igénybe külön díjazás ellenében.

Az alábbi táblázat segít a szolgáltatási szintek közötti különbségekben.

2023-Q1

BISZ HITELEZÉSI INDEX

60%

BHI

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés változását jelzi a vizsgált ciklusban az új hitelszerződések megjelenésének darabszám vizsgálatával. A vizsgált ciklus új hiteleinek számát veti össze az előző év azonos időszakának, új hiteleinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100 %-nak – csökkent vagy növekedett a vizs-gált negyedév teljesítménye. A BHI a teljes hitelezési piac (lakossági és vállalkozási) vizsgálata alapján kerül meghatározásra.

BHI értékeinek alakulása

A 2023-as év első negyedévének vonatkozásában elmondhatjuk, hogy az index értéke elmaradt a 2022-es év első negyedévéhez képest. Általános lassulás figyelhető meg a hitelpiacokon, ami természetes jelenség egy olyan időszakban, amikor a gazdasági kilátások romlása, bizonytalanabbá válása tapasztalható, ami globálisan is magas inflációval és kamatkörnyezettel párosul. Az új szerződések számának visszaesése továbbra is tart mind a lakossági, mind pedig a vállalkozási oldalon. A kormányzati vállalati hitelprogramok (a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram (BGH), illetve a Széchenyi Mikrohitel Max+) tompítják a csökkenést. Lakossági oldalon az új szerződések darabszáma és volumene visszaesett, de a volumen sokkal jelentősebben. A vállalkozási oldalon viszont a szerződésszám csökkenés mellett a volumen nagyon jelentős (61%) növekedést mutat, amely az átlagos finanszírozott összeg jelentős növekedését is jelenti.

2023-Q1

BISZ LAKOSSÁGI HITELEZÉSI INDEX

93%

BHI-L

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés összképét mutatja meg, amely a teljes gazdaságot vizsgálva fontos aspektus. Ellenben a lakossági és a vállalati piacot működése bemutatja az egyes üzletágak szárnyalásait és problémáit. A BISZ Lakossági Hitelezés Index (BHI-L) a lakossági finanszírozás működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben a vizsgált negyedév új lakossági hiteleinek számát vetjük össze az előző év azonos negyedévében megkötött lakossági hiteleinek számával. Az index százalékban mutatja a változást.

BHI-L értékeinek alakulása

2023 első negyedévében lakossági oldalon az új szerződések darabszámának tekintetében kis elmaradás mutatkozott a 2022-es év azonos időszakához
képest. Érdekesség, hogy a kihelyezett összeg tekintetében az elmaradás sokkal jelentősebb. Míg a megkötött új szerződések darabszámát vizsgálva azt láthatjuk, hogy a csökkenés mindössze 7%-os, a szerződéses összegek volumene 39%-ot esett az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Ennek egyik oka a magas hitelkamatokban keresendő, hiszen ez magasabb törlesztőt eredményez, ami miatt azonos törlesztő mellett kisebb összegű hitel vehető fel, mint korábban, így különösen az ingatlanhitel és a gépjármű lízing iránt csökkent drasztikusan a kereslet.
Ugyanakkor a magas infláció, beleértve a megugró energiaárakat is, szintén óvatosságra inti a hitelfelvevőket, hiszen az infláció hatását a teljes saját költségvetésükbe bele kell kalkulálni és a bérek emelkedése jóval lassabban követi az árak emelkedését. Végeredményben, az első negyedévben
az új babaváró kölcsönök száma 68%-kal, míg a lakáscélú hiteleké 56%-kal csökkent.

 

2023-Q1

BISZ VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉSI INDEX

92%

BHI-V

Egy jól működő gazdaságnak komoly értékmérője, hogy a vállalkozások hogy prosperálnak, milyen működést mu­tat a finanszírozásuk. Egy ilyen mű­kö­dési adat meg­jelenése, gyakor­lat­ilag az „igazság pillanata”. A BISZ Vál­lal­kozási Hitelezés In­dex (BHI-V) a vál­lalkozási üzletág fi­nan­szí­rozá­sá­nak mű­kö­dését jelzi a vizsgált ne­gyed­év és az előző év azonos ne­gyed­évé­nek össze­hasonlí­tá­sá­­val. Az in­dex­ben az ak­tuális negyedév új vál­lal­kozási hite­le­i­nek szá­ma kerül össze­ve­tésre az előző év azo­nos negyedévében meg­kötött új vál­lalati szerződések szá­má­val.

 

BHI-V értékeinek alakulása

A vállalati szektort is rosszul érinti a hitelkamatok emelkedése, ami az inflációval és a magas energiaárakkal együttesen azonnali költségnövekedést jelent
számukra. Emiatt nagyon jelentős a kamattámogatott konstrukciók valamint az euró alapú finanszírozás szerepe. Az euró alapú finanszírozás ugyanakkor csak a természetes euró fedezettel, azaz euró árbevétellel rendelkező vállalatok számára jelenthet menekülő utat, de a vállalati szektorban így is tovább folytatódott a súlyponti átrendeződés a devizahitel volumenének növekedése révén. 2023 Q1-ben már több devizahitel kihelyezés történt, mint forint alapú. A kihelyezések összértékét jelentős mértékben befolyásolja néhány egyedi, kiemelkedő összegű tranzakció, mint például a Vodafone vásárlásához kapcsolódó óriáshitel, de az átlagos ügyletértékeket növelte az is, hogy az infláció és a magas HUF/EUR árfolyam direkt módon emelte a beruházások összköltségét. Az állam által támogatott kamatozású konstrukciók mélyen infláció alatti kamatszintje is a magasabb finanszírozott összeg irányába terelte a likviditás bővében levő vállalatokat is, hiszen a fizetendő kamatnál magasabb kamatra tudta lekötni a pénzét.

2023-Q1

BISZ TELJESÍTÉSI INDEX (BTI)

45%

BTI

A BISZ Teljesítési Index a nem teljesítő hitelek változását jelzi a vizsgált ciklusban, a KHR-ben megjelenő új nem teljesítések darabszám vizsgálatával. A mutatóban a vizsgált ciklus új nem teljesítéseinek számát vetjük össze a 2019-es bázisév nem teljesítéseinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy a bázisév vonatkozó időszakához képest nőtt (csökken a BTI értéke) vagy csökkent (növekszik a BTI értéke) a fizetési fegyelem a vizsgált negyedév kapcsán.

 

 

BTI értékeinek alakulása

Az elmúlt években a számok szintjén fokozatosan javult a fizetési fegyelem a hitelpiac egészét tekintve, de a Covid időszakában indult fizetési moratóriumok révén számos finanszírozás esetében nem is kellett teljesíteni a finanszírozó felé, azaz nem is lett volna mérhető a fizetési fegyelem romlása. Éppen ezért volt jelentős bizonytalanság azt illetően, hogy a moratórium 2023 eleji kivezetése nem okoz-e gyors és látványos felfutást a késedelmek terén, de ezzel éppen ellenkezőleg, 2023 első negyedévében tovább csökkent a rosszul teljesítő szerződések aránya a 2019-es bázisévhez viszonyítva. Mind a magánszemélyek, mind a vállalatok teljesítését jelentős mértékben segíti a kamatstop lehetősége, amely a változó kamatozású hitelek esetén jelent komoly hozzáadott értéket.

2023-Q1

BISZ LAKOSSÁGI TELJESÍTÉSI INDEX (BTI-L)

52%

BTI-L értékeinek alakulása

A BTI-L mutató 52%-os értékét tekintve elmondhatjuk, hogy az újonnan megjelenő nem teljesítések számát tekintve 2023 első negyedévében javult a fizetési fegyelem a 2019-es bázisévhez viszonyítva. Természetesen ebben az eredményben is megjelenik a mulasztások növekedésének mesterséges gátja, a fizetési moratórium, illetve a kamatstop intézménye. Az energiaárak növekedése, a kiemelkedően magas infláció 2022-es év végére jelentősen megemelkedett életviteli költségeket hozott, amely indokolhatta volna a teljesítési nehézségek számának emelkedését. Viszont az a tény, hogy a moratórium 2022 végével szűnt meg, illetve a mulasztás 90 napos alapfeltétele miatt a moratóriumot igénybe vevő adósoknál leginkább a 2023-as év második negyedévétől lehet számítani a problémákra azt sugallja, hogy a vártnál jobb eredmény bőven „benne van a pakliban”. A 2023-as év első negyedévében újra csökkent a nem teljesítő szerződések aránya, így folytatódott a 2021 óta tartó javuló tendencia. Ez azt jelenti, hogy 8 negyedéve folyamatosan javul a lakosság teljesítési indexe.

2023-Q1

BISZ VÁLLALKOZÁSI TELJESÍTÉSI INDEX (BTI-V)

47%

BTI-V értékeinek alakulása

A BTI-V mutató gyakorlatilag egy „domborzati minta”, amely a vállalkozási fizetési fegyelem folyamatos változását jelzi. A 2023-as első negyedévi 47%-os értékét tekintve elmondhatjuk, hogy az újonnan megjelenő nem teljesítések számát tekintve javult a fizetési fegyelem a 2019-es bázisévhez viszonyítva. Ráadásul a trendet tekintve megállapítható, hogy az elmúlt években stabilan 45 és 50% közötti értékeket vesz fel a mutató, egyrészt a moratóriumnak köszönhetően, másrészt a kiszámíthatóbb, fix kamatozású konstrukciók térnyerése miatt, melyek esetén biztosan lehet kalkulálni a fizetési kötelezettség mértékével. A gazdasági helyzet és azon belül is az energiaárak alakulása a vállalkozásokat is jelentősen sújtja, főképpen az energiaintenzív iparágakban. Örömteli, hogy egyelőre a magas inflációs környezet, valamint romló forint árfolyam mellett sem növekedett a vállalkozási teljesítési index, sőt a hatások öszszessége sem okozott trendfordulót. Tehát a fizetési fegyelemben drasztikus változás jelenleg nem történt.

 

BISZ AKTIVITÁSI MUTATÓ (BAM)

A BISZ Aktivitási Mutató azt mutatja, hogy a teljes hitelezést tekintve milyen gyorsan változik a hiteltörténet, mennyire aktív a hitelpiac a 2019-es bázis évhez viszonyítottan. A vizsgált ciklusban a meglévő hiteltörténetet és az új hitelszerződések változásának gyorsaságát és a hiteljelentéseket vesszük alapul. Az eredmény százalékban kerül meghatározásra és minél nagyobb a mutató értéke, annál nagyobb a szektor hitelezési aktivitása.

2023-Q1

BISZ LAKOSSÁGI AKTIVITÁSI MUTATÓ (BAM-L)

77%

BAM-L értékeinek alakulása

A BAM-L mutató 77%-os értéke alapján elmondható, hogy 2023 első negyedévében tovább csökkent a lakossági szektor hitelezési aktivitása. A mutató komplexitását jelzi, hogy nem csupán az adott negyedévben keletkezett új hitelszerződések darabszámát, hanem a fennálló szerződésekkel kapcsolatos üzleti jellegű módosításokat, valamint az információkéréseket (saját, valamint az üzleti hiteljelentéskéréseket) is alapul veszi. A mutató megmutatja a piac valós aktivitását, amelyet nem csak egyetlen oldalról vizsgál. A 2019-es „aranykort” követően láttunk aktívabb és kevésbé aktív negyedéveket. A hitelezés 2022-ben kezdődő visszaesése azt is jelenti, hogy a lakosság aktivitása is csökkenő pályára került.

2023-Q1

BISZ VÁLLALKOZÁSI AKTIVITÁSI MUTATÓ (BAM-V)

103%

BAM-V értékeinek alakulása

A BAM-V mutató 103%-os értékét tekintve azt látjuk, hogy a 2019-es bázisévhez képest, és az előző negyedévhez képest is minimálisan aktívabb időszakot hozott 2023 első negyedéve. A mutató nem csupán az adott negyedévben keletkezett új hitelszerződések darabszámát, hanem a fennálló szerződésekkel kapcsolatos üzleti jellegű módosításokat, valamint az információkéréseket (saját, valamint az üzleti hiteljelentéskéréseket) is alapul veszi. A mutatóval nem csupán a szektor aktivitását, hanem az alkalmazkodását is tetten tudjuk érni. A már meglévő állomány üzleti módosításának alakulása jelzi a bankok és ügyfeleik együttműködését, illetve kompromiszszum képességét is.

 

BISZ KRÍZIS MUTATÓ (BKM)

A BISZ Krízis Mutató a fizetési képességgel kapcsolatban mutatja meg a 2019-es bázis évhez viszonyított állapotot. A krízis mutató gyakorlatilag azt az eredményt adja vissza, hogy a bázisévhez viszonyítva az egyes szerződések milyen arányban jeleznek problémát (fizetési, vagy működési).

2023-Q1

BISZ LAKOSSÁGI KRÍZIS MUTATÓ (BKM-L)

160%

BKM-L értékeinek alakulása

A BKM-L mutató alapvetően két fontos faktort vesz figyelembe. Egyrészt, hogy a természetes személynek volt-e a negyedév alatt fennálló mulasztása,
másrészt hogy volt-e a törlesztési módból adódóan felmerült fizetési problémája. A mutató alapvető feladata, hogy felmérje és megmutassa a piacon jelentkező problémás szerződések arányát a lakossági szegmensen belül. 2023-ban a fizetési képesség jelentősen csökkent a bázisévhez és az előző évekhez viszonyítva is. A jelentősen megnövekedett életviteli költségek a hitelfizetési képességben is megmutatkoznak, hiszen az ügyfelek kénytelenek priorizálni, és a hiteleket helyezik a sor végére. A problémás ügyletek több, mint felét a fedezetlen hitelek adják.

2023-Q1

BISZ VÁLLALKOZÁSI KRÍZIS MUTATÓ (BKM-V)

123%

BKM-V értékeinek alakulása

A BKM-V mutató alapvetően két fontos faktort vesz figyelembe. Egyrészt, hogy a vállalkozásoknak volt-e a negyedév alatt fennálló fizetési késedelme,
másrészt hogy volt-e a szerződés állapot szerinti fizetési problémája. A mutató alapvető feladata, hogy felmérje és megmutassa a piacon jelentkező problémás szerződések arányát a vállalkozási szegmensen belül. A BKM-V 2023 első negyedévében 23%-kal több problémás szerződést mutat a 2019-es év átlagához képest. Ellenben 2022-es év utolsó negyedévéhez képest enyhe javuló tendencia figyelhető meg. A problémák között jelentős szeletet jelentenek a gépjármű lízinggel kapcsolatos esetek. 2023 második felére is magasabb krízis mutató értékkel számolunk.

 

BISZ VISELKEDÉSI INDEX (BVI)​

A BISZ Viselkedési Index azt jelzi, hogy a hitelt felvevő ügyfelek általánosságban milyen viselkedési mintát – milyen fizetési készséget – mutatnak a hitelek megfizetésével kapcsolatban. Például mennyire tervszerűen fizetik az ügyfelek a hiteleiket (tőke és törlesztő részlet változása), vannak-e elő- vagy utóteljesítések (rövid késedelmek), teljesül-e a szerződés a lejárati időig. Az index gyakorlatilag az egy ügyfélre kivetített fizetési morált mutatja. Minél magasabb az értéke annál rosszabb az ügyfelek fizetési készsége.

2023-Q1

BISZ LAKOSSÁGI VISELKEDÉSI INDEX
(BVI-L)

233%

BVI-L értékeinek alakulása

A BVI-L index az egy ügyfélre vetített fizetési készséget mutatja a lakossági szegmensben. A fizetési moratórium, illetve a kamatstop olyan állami eszközök voltak, amelyek mind az ügyfelek fizetési képességének fenntartását célozták meg. Ennek eredményeképpen a lakossági viselkedési index folyamatosan javult. Az elmúlt időszak a családok részéről az átrendeződésről szólt, a családi költségvetés balansza kiemelten fontos lett. A jelenlegi inflációs és kamatkörnyezetben a hitelfelvétellel az emberek óvatosabbak voltak, a korábbi megtakarítások még segítséget nyújthattak. Ebből következően a lakosság hitelezéssel kapcsolatos viselkedése pozitívabb képet mutat. Az év második fele érdekesebb képet mutathat.

2023-Q1

BISZ VÁLLALKOZÁSI VISELKEDÉSI INDEX
(BVI-V)

207%

BVI-V értékeinek alakulása

A BVI-V index az egy ügyfélre vetített fizetési készséget mutatja a vállalkozási szegmensben. Az állami szerepvállalások a vállalatok részére is pozitív lehetőséget tartalmaztak. 2022-Q4-ig a vállalkozások viselkedési indexe javult is. Az olcsó állami finanszírozás, a korábbi hitelek kedvezőbb kamatozású hitelre cserélése olyan lehetőség volt, amely sok vállalkozás helyzetét javította. A magas infláció, illetve a megemelkedett energia költségek a vállalkozások egy részénél komolyabb gondot okozott, amely a viselkedési indexet tekintve is megmutatkozik. 2023-Q1 trendforduló, mivel öt negyedévnyi csökkenés után újra nőni kezdett a problémák száma, a vállalkozások hitelezéssel kapcsolatos viselkedése romlott.

 

Lakossági KHR statisztikák

 

Az alábbi ábrák a KHR lakossági alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2023. április

VÁLLALKOZÁSI KHR STATISZTIKÁK

Az alábbi ábrák a KHR vállalkozói alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2023. április