BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
A KHR adatai alapján a hitelezés működési szintjét jelző mutatók.

A KHR lakossági-, és vállalkozási alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat bemutató grafikonok, és jelentéseink

PERFORMANCIA MUTATÓK

A BISZ Zrt. szolgáltatásain keresztül látja a gazdaság, azon belül is a hitelpiac működését. A szolgáltatások közül kiemelkedik a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), amely az egyetlen olyan országos adatbázis, amelyben az összes megkötött hitel- és hitel jellegű szerződés az aktuális állapotával szerepel. Társaság az elmúlt 25 évben olyan információs vagyonra tett szert, amelyből komoly értékeket tud visszaadni a partnereinek, a kedves érdeklődőknek. A hozzánk érkező folyamatos megkeresések hatására a BISZ Zrt. 2021-től performancia mutatók néven elindít egy új szolgáltatást, amelyben különböző mutatók kerülnek fokozatosan bevezetésre.

A szolgáltatásról
A BISZ Zrt. a KHR adataiból létrehozott performancia mutatók szolgáltatásban olyan mérőszámokat határoz meg, amellyel egységesen lehet mérni a hitelezésnek vagy annak egy részterületének működését, teljesítményét. A performancia mutatók negyed évente kerülnek publikálásra, a negyedév lezárását követően. A publikáció a BISZ Zrt. elektronikus felületein (honlap, HDR) és hírlevélben történik meg.

A szolgáltatás szintjei

A szolgáltatásnak több szolgáltatási szintje kerül bevezetésre. Ezek az alap szint, a haladó szint és a prémium szint. Az alap szint mindenki számára díjmentesen elérhető szolgáltatást jelent. Ezt minden felhasználó kötöttségek nélkül veheti igénybe. A szolgáltatás indulásakor az alap szolgáltatási színt kerül bevezetésre. A későbbiekben elérhetővé válik a megrendelhető haladó és prémium szintű szolgáltatási szint, ahol az egyes mutatók további bontása vehető igénybe külön díjazás ellenében.

Az alábbi táblázat segít a szolgáltatási szintek közötti különbségekben.

2022-Q2

BISZ HITELEZÉSI INDEX

101%

BHI

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés vál­tozását jelzi a vizsgált ciklusban az új hitelszerződések megjelenésének da­rab­­szá­m vizsgálatával. A mutató­ban a vizsgált ciklus új hite­le­i­nek szá­mát vet­jük össze az előző év azonos idősza­ká­nak hiteleinek számával. Az index ered­­­mé­nye százalékban kerül megha­tá­rozásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100 %-nak – csökkent vagy növekedett a vizsgált negyedév tel­je­sít­­ménye.

BHI értékeinek alakulása

A 2022- első negyedéves időszakban viszonylag alacsony volt a BISZ Hitelezési indexe a 2019-es bázisévhez képest. Ellenben a második negyedéves időszakra az új szerződések száma a 2019-es átlag fölé emelkedett. Vállalkozási oldalon egy erőteljesebb növekedést, míg lakossági oldalon egy mérsékeltebb növekedést figyelhetünk meg. A következő időszakban a jelenlegi gazdasági helyzet tekintetében kérdéses, hogy a bankok meg tudják-e tartani az előző negyedéves növekedésüket. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az emelkedő kamatkörnyezet generálhat-e még előrehozott hitelfelvételeket a piacon, vagy már éppen lassító hatást gyakorol. Jelentős kérdés, hogy a finanszírozók hogyan és milyen ütembe szigorítanak majd a hitelfelvételek esetén, ami szintén megtorpanást eredményezhet. A támogatott programok továbbra is élénk érdeklődést élveznek lakossági és vállalati oldalon is.

2022-Q1

BISZ LAKOSSÁGI HITELEZÉSI INDEX

86%

BHI-L

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés összképét mutatja meg, amely a teljes gazdaságot vizsgálva fontos aspektus. Ellenben a lakossági és a vállalati piacot működése bemutatja az egyes üzletágak szárnyalásait és problémáit. A BISZ Lakossági Hitelezés Index (BHI-L) a lakossági finanszírozás működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben a vizsgált negyedév új lakossági hiteleinek számát vetjük össze az előző év azonos negyedévében megkötött lakossági hiteleinek számával. Az index százalékban mutatja a változást.

BHI-L értékeinek alakulása

A 2022 első negyedévében még jócskán kevesebb volt az új szerződésszám a bázisidőszakhoz (2019) képest, ezt az elmaradást a második negyedévre sikerült lejjebb tornászni, viszont a BHI-L még így sem éri el a 2019-es szintet. Ebben a negyedévben is magas volt a lakáshitelek iránti kereslet annak ellenére, hogy a lakásárak folyamatos ütemben emelkednek az ország minden pontján és az emelkedő kamatkörnyezet is erőteljes hatást gyakorol a lakossági hitelekre is.  A lakáshitelek mellett magas volt az új hitelkártya szerződések száma a 2022-Q2-es időszakban az elmúlt 5 éves átlaghoz viszonyítva. A nehéz gazdasági helyzetet tekintve a következő időszakokban egyre nehezebb lesz az embereket a hitelpiacra bevonzani még kedvező hitelek segítségével is. Az infláció emelkedésével nem csupán a fogyasztás eshet vissza (ezzel együtt a fedezet nélküli hitelek kereslete), de az emelkedő jegybanki alapkamat folyamatos emelkedése is fékező hatást válthat ki hitelfelvételek tekintetében. Ami a lakáshiteleket illeti, 2015 óta kifejezetten olcsónak számító hitelek időszaka a véget ért. A Zöld Otthon Program nagy érdeklődésre tett szert egészen a kifutásáig.

2022-Q2

BISZ VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉSI INDEX

104%

BHI-V

Egy jól működő gazdaságnak komoly értékmérője, hogy a vállalkozások hogy prosperálnak, milyen működést mutat a finanszírozásuk. Egy ilyen működési adat megjelenése, gyakorlatilag az „igazság pillanata”. A BISZ Vállalkozási Hitelezés Index (BHI-V) a vállalkozási üzletág finanszírozásának működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben az aktuális negyedév új vállalkozási hiteleinek száma kerül összevetésre az előző év azonos negyedévében megkötött új vállalati szerződések számával.

BHI-V értékeinek alakulása

Az előző negyedéves alacsony szinthez képest nagyot ugrottak a szerződésszámok a 2022-Q2-es időszakra olyannyira, hogy a bázisidőszakot is sikerült felülmúlni. A második negyedévben a szerződéskötések több mint a felét, a gépjárművel kapcsolatos hitelek tették ki a vállalkozási szektoron belül. Az ebben az időszakban még érvényes hatósági benzinár kedvezően hathatott, illetve az eredeti tervek szerint június 30-án kifutó Széchenyi Lízing GO! program, és a folyamatosan emelkedő piaci ár lehetett a két fő faktor, ami megemelte a gépjárművek iránti keresletet, vagy előre hozhatta a tervezett lízingszerződések megkötését. A hatósági ár cégeknek történő eltörlése, a kifutó támogatott program miatt következtethetünk arra, hogy ez a trend nem fog folytatódni a továbbiakban. A gazdaság lassulása, az egyre emelkedő piaci kamatok (nem ritkán 10% fölötti), az elszálló beruházási költségek, a háborús helyzet, az egyre emelkedő árak és az árfolyam elszabadulásának következtében egy lassulás várható a vállalkozási hitelezési piacon az elkövetkezendő időszakban. A beruházási hitelek iránti kereslet lassulása jellemző, de aktív érdeklődés volt megfigyelhető a Széchenyi Kártya Program termékeire.

BTI 2022-Q1

BISZ TELJESÍTÉSI INDEX (BTI)

67%

BTI

A BISZ Teljesítési Index a nem teljesítő hitelek változását jelzi a vizsgált ciklusban, a KHR-ben megjelenő új nem teljesítések darabszám vizsgálatával. A mutatóban a vizsgált ciklus új nem teljesítéseinek számát vetjük össze az előző év azonos időszakának nem teljesítéseinek számával. Az index eredménye százalékban kerül meghatározásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest nőtt (csökken a BTI értéke) vagy csökkent (növekszik a BTI értéke) a fizetési fegyelem a vizsgált negyedév kapcsán.

BTI értékeinek alakulása

2020-tól kezdve egyre csökkent a nemteljesítések száma, amit jól mutat a mellékelt ábra is. A koronavírus járvány enyhítésére bevezetett moratóriumnak nagy szerepe volt ebben a folyamatban, hiszen a nem teljesítések és mulasztások számát az adósok védelme miatt hozott intézkedések nem engedték jelentősen növekedni. 2021 utolsó negyedévében egy nagyobb romlás figyelhető meg a fizetési képességben és készségben a teljes piacot tekintve, ami enyhén mérséklődik a következő 2 negyedévben. 2022-Q2-es időszakában az általános moratóriumot kihasználók nagy része már nem élvezheti ezt a privilégiumot, hiszen csak a moratóriumra rászoruló réteg veheti igénybe az év végéig, de egyelőre drasztikusabb romlás nem következett be a moratórium lehetőségének korlátozásának hatására.
Az igazság pillanata közeleg, és ezt a folyamatot gyorsítják a külső és belső gazdasági hatások is.

BTI-L 2022-Q2

BISZ LAKOSSÁGI TELJESÍTÉSI INDEX (BTI-L)

91%

BTI-L értékeinek alakulása

A BISZ Lakossági Teljesítési Index 2019 bázisidőszakhoz képest a lakossági oldalon a mulasztások száma egészen 2020 második negyedévéig romló tendenciát mutatott, 2021 második negyedévéig meghaladta a bázisévben megjelenő fizetési problémával detektált szerződések számát. Ezt követően egy trendfordulóhoz érkeztünk el, mivel egy folyamatosan javuló Teljesítési Indexet figyelhetünk meg, amire nagy hatással volt a koronavírus járvány miatt bevezetett moratórium is. 2022 második negyedévében keletkezett a legkevesebb mulasztás a vizsgált időszakban, beleértve a 2019-es bázisévet is.  A gazdasági környezetet figyelembe véve a következő fél évben valószínűleg a mulasztások száma folyamatosan emelkedni fog, bár ennek fékje lehet az év végéig meghosszabbított fizetési moratórium. Ellenben számolnunk kell azzal, hogy a magas infláció és a magas energia árak nagy terheket rónak a társadalomra, amely kihat a lakosság fizetési képességére. Az év végéig él a kamatstop kormányzati intézkedés, ami szintén segítséget nyújt az adósok egy részének.

BTI-V 2022-Q1

BISZ VÁLLALKOZÁSI TELJESÍTÉSI INDEX (BTI-V)

63%

BTI-V értékeinek alakulása

A pandémiás időszak a vállalati üzletág fizetési képességére is hatást gyakorolt. A BISZ Vállalkozási Teljesítési Index értéke egészen 2021 negyedik negyedévéig folyamatosan javult a bázisidőszakhoz képest. A vállalkozási oldalra is hatással volt a moratórium bevezetése, és ezzel a védőhálóval egészen az év végig számolhatunk, hiszen meghosszabbításra került a fizetési moratórium. Emellett a kiszámíthatóbb fix kamatozású konstrukciók is biztonságot nyújtottak. A 2021 negyedik negyedévben lassú, alig látható emelkedés figyelhető meg a fizetési problémákkal küzdő vállalkozások hitelei kapcsán. A gépjármű lízing és egyéb hitel termékek a nemteljesítések több, mint 50%-át teszik ki, így talán ez az a két szegmens, amire a legnagyobb figyelmet kell fordítani. A magas inflációs környezet, a romló Forint árfolyam, az alapanyaghiány és a jelenlegi gazdasági helyzet alapján arra lehet következtetni, hogy az elkövetkezendő időszakban a nem teljesítések száma folyamatosan emelkedni fog.

Lakossági KHR statisztikák

 

Az alábbi ábrák a KHR lakossági alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2022. július

VÁLLALKOZÁSI KHR STATISZTIKÁK

Az alábbi ábrák a KHR vállalkozói alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2022. július