BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
A KHR adatai alapján a hitelezés működési szintjét jelző mutatók.

A KHR lakossági-, és vállalkozási alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat bemutató grafikonok, és jelentéseink

PERFORMANCIA MUTATÓK

A BISZ Zrt. szolgáltatásain keresztül látja a gazdaság, azon belül is a hitelpiac működését. A szolgáltatások közül kiemelkedik a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), amely az egyetlen olyan országos adatbázis, amelyben az összes megkötött hitel- és hitel jellegű szerződés az aktuális állapotával szerepel. Társaság az elmúlt 25 évben olyan információs vagyonra tett szert, amelyből komoly értékeket tud visszaadni a partnereinek, a kedves érdeklődőknek. A hozzánk érkező folyamatos megkeresések hatására a BISZ Zrt. 2021-től performancia mutatók néven elindít egy új szolgáltatást, amelyben különböző mutatók kerülnek fokozatosan bevezetésre.

A szolgáltatásról
A BISZ Zrt. a KHR adataiból létrehozott performancia mutatók szolgáltatásban olyan mérőszámokat határoz meg, amellyel egységesen lehet mérni a hitelezésnek vagy annak egy részterületének működését, teljesítményét. A performancia mutatók negyed évente kerülnek publikálásra, a negyedév lezárását követően. A publikáció a BISZ Zrt. elektronikus felületein (honlap, HDR) és hírlevélben történik meg.

A szolgáltatás szintjei

A szolgáltatásnak több szolgáltatási szintje kerül bevezetésre. Ezek az alap szint, a haladó szint és a prémium szint. Az alap szint mindenki számára díjmentesen elérhető szolgáltatást jelent. Ezt minden felhasználó kötöttségek nélkül veheti igénybe. A szolgáltatás indulásakor az alap szolgáltatási színt kerül bevezetésre. A későbbiekben elérhetővé válik a megrendelhető haladó és prémium szintű szolgáltatási szint, ahol az egyes mutatók további bontása vehető igénybe külön díjazás ellenében.

Az alábbi táblázat segít a szolgáltatási szintek közötti különbségekben.

2021-Q3

BISZ HITELEZÉSI INDEX

116%

BHI

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés vál­tozását jelzi a vizsgált ciklusban az új hitelszerződések megjelenésének da­rab­­szá­m vizsgálatával. A mutató­ban a vizsgált ciklus új hite­le­i­nek szá­mát vet­jük össze az előző év azonos idősza­ká­nak hiteleinek számával. Az index ered­­­mé­nye százalékban kerül megha­tá­rozásra, és azt mutatja, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest – ezt vesszük 100 %-nak – csökkent vagy növekedett a vizsgált negyedév tel­je­sít­­ménye.

BHI értékeinek alakulása

Az előző negyedévben látott hatalmas ugrás most ugyan elmaradt, de éves össze­ve­tésben további, jelentős emelkedés érzé­kel­hető az új hitelszerződések megkötésének tekintetében. Bár a növekedés mértékének a 2021 Q2-es 162%-os értékét nem sikerült meg­közelítenie, de a 2020 Q3-as negyedévhez képest mégis komoly javulás érzékelhető. Jelentősebb „fékezés” a vállalati szeg­mens­ben volt érzékelhető, de a lakossági szektor dinamikája is kissé visszaesett. A jövő te­kin­tetében számolni szükséges az ingatlanpiac és a kapcsolódó ágazatok helyzetének ala­ku­lásával, mivel ez a szegmens a vál­lal­kozási és lakossági hitelezés egyik leg­je­len­tősebb motorjának számít. Ez mellett nem le­het fi­gyel­men kívül hagyni az alapanyag hiányt, amely a hitelezést is visszavetheti. Ha például nincs gép, amit meg lehet vásárolni, akkor nincs szükség a hitelre sem. Komoly problé­mát jelenthet még az energia válság és az infláció, amelyek jelentős mértékben átren­dez­hetik a gazdaság működését.

2021-Q3

BISZ VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉSI INDEX

93%

BHI-V

Egy jól működő gazdaságnak komoly értékmérője, hogy a vállalkozások hogy prosperálnak, milyen működést mutat a finanszírozásuk. Egy ilyen működési adat megjelenése, gyakorlatilag az „igazság pillanata”. A BISZ Vállalkozási Hitelezés Index (BHI-V) a vállalkozási üzletág finanszírozásának működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben az aktuális negyedév új vállalkozási hiteleinek száma kerül összevetésre az előző év azonos negyedévében megkötött új vállalati szerződések számával.

BHI-V értékeinek alakulása

A BHI-V értéke 2021 Q2-es 135 %-os értéket követően Q3-ban pici megtorpanást mutat, mivel az új vállalati szerződések szá­mával kapcsolatos index 93%-on áll. Bár a je­lenlegi negyedéves teljesítmény elmarad 2020 ha­sonló időszakához képest, és 2021-es ne­gyed­éveket tekintve a legrosszabb ered­­mény, éves összevetésben 2021 első há­rom negyedéve 6%-ot meghaladó növe­ke­dést mu­tat az új hitelszerződések da­rab­szá­mában 2020 hasonló időszakához képest. Tehát idén a vállalati finanszírozás is felül tel­je­sít. Bár a Növekedési Hitelprogram nyáron kivezetésre került, a bankok jelenleg is széles eszköztárral rendelkeztek a felmerülő hitel-kereslet kiszol­gálására. A piaci finanszíro­zá­son kívül ilyen le­het az MFB, az EXIM, a Ga­ran­tiqa, vagy akár a KAVOSZ programjai. Ami érdekes, hogy amíg tavaly a gazdaság le­ál­lá­sa és újra in­dulása miatt az első három ne­gyedév növe­kedési pályát mutatott az új kö­tésű hitelek darabszámát illetően, addig idén ez a trend megfordult és az első három ne­gyed­év csök­ke­nő pályát mutat. A kérdés az lehet, hogy az idei utolsó negyedévre kell-e még kereslet visszaesésre szá­mítani a gaz­da­sá­gi környezet hatásainak függvé­nyében.

2021-Q3

BISZ LAKOSSÁGI HITELEZÉSI INDEX

119%

BHI-L

A BISZ Hitelezési Index a hitelezés összképét mutatja meg, amely a teljes gazdaságot vizsgálva fontos aspektus. Ellenben a lakossági és a vállalati piacot működése bemutatja az egyes üzletágak szárnyalásait és problémáit. A BISZ Lakossági Hitelezés Index (BHI-L) a lakossági finanszírozás működését jelzi a vizsgált negyedév és az előző év azonos negyedévének összehasonlításával. Az indexben a vizsgált negyedév új lakossági hiteleinek számát vetjük össze az előző év azonos negyedévében megkötött lakossági hiteleinek számával. Az index százalékban mutatja a változást.

BHI-L értékeinek alakulása

Lassuló, de még mindig dinamikus lakossági hitelfelvétel volt jellemző a piacon az elmúlt negyed évben. Ez annak is köszönhető, hogy a jegybanki kamatemelések miatt drágultak ugyan a lakáshitelek, de a bankok még nem érvényesítették azt jelentős mértékben. Éves összevetésben az új lakossági hiteleknél to­vábbra is jelentős meglódulásról beszél­he­tünk, hiszen a 2021 Q3-as időszak 119%-os szin­­ten áll. Még mindig népszerűek a támo­gatott programok, de például éves alapon a babaváró hitel már a 2020 Q3-as szint alá süllyedt. A lakáshitelezés továbbra is jelentős méreteket ölt, már túlszárnyalta a pandémia előtti 2019-es csúcsot is. Érdekes lehet a lakáshitelezés következő időszaka, hiszen az október 4-én elinduló Zöld Otthon Program nagyon olcsó finanszírozási lehetőséget kínál. A 0%-os kamatozású zöld CSOK-hitelnél a leg­­nagyobb indikátor az lesz, hogy lesz-e ele­gendő feltételeknek megfelelő ingatlan. Bár a személyi kölcsönök várható drágulása vissza­­vetheti a hitelfelvételi kedvet, de plusz lehetőségként például ismételten elérhető lesz a Diákhitel Plusz.

Lakossági KHR statisztikák

 

Az alábbi ábrák a KHR lakossági alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2022. január

VÁLLALKOZÁSI KHR STATISZTIKÁK

Az alábbi ábrák a KHR vállalkozói alrendszerével kapcsolatos legfontosabb statisztikákat mutatják be.

Utolsó frissítés: 2022. január